Regulamin salonu Maderm Esthetic

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Salon kosmetyczny Maderm Esthetic Agnieszka Cepińska – Majewska powiązany ze stroną internetową www.maderm.eu , właścicielem firmy jest Agnieszka Cepińska – Majewska, NIP 625-259-26-42; REGON 368198920 e-mail manager@maderm.eu
 2. Klienci salonu Maderm Esthetic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz  do przestrzegania jego postanowień.
 3. Skorzystanie z oferty salonu Maderm Esthetic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 4. Na terenie całego salonu kosmetycznego Maderm Esthetic obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 5. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren salonu kosmetycznego Maderm Esthetic
 6. W salonie kosmetycznym Maderm Esthetic podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 7. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.

 

§2 HIGIENA

 1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
 2. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 3. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 4. W salonie Maderm Esthetic mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 5. Pracownicy salonu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
 6. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 7. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
 8. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.
 9. Pracownicy salonu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
 10. W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
 11. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.

 

§3 PRZEBIEG ZABIEGU

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
 4. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 5. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 2. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.
 3. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego Maderm Esthetic za przeprowadzony zabieg.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

 

§5 REZERWACJA, ODWOŁANIE I PRZESUNIĘCIE TERMINU WIZYTY

 1. Rezerwacja terminu wizyty jest możliwa przez kanały kontaktu:
  telefonicznie: 791-900-690
  osobiście: Ostrów Wlkp., ul. Żeromskiego 23A
 2. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez pracownika Salonu.
 3. Klientka lub Klient otrzymuje powiadomienie SMS/telefoniczne o planowanym terminie wizyty. W przypadku braku potwierdzenia zarezerwowanego terminu (SMS lub telefonicznie) w dzień poprzedzający wizytę, rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Odwołanie lub przesunięcie zabiegu jest możliwe tylko wówczas, gdy połączenie telefoniczne lub wiadomość SMS jest skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Salonu lub potwierdzenie otrzymania SMS przez pracownika Salonu. Nieskuteczne próby nie będą uznane.
 5. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie i nie przyjdzie na zabieg musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.
 6. W przypadku, gdy na umówiony zabieg został opłacony zadatek – jest on bezzwrotny jeśli odwołanie zabiegu nastąpiło później niż 48 godzin przed zabiegiem.
 7. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas.
 8. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30min) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu.
 9. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika Salonu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 

§6 REKLAMACJE

 1. Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu. Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.
 2. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Managerem Salonu